رسالت و فلسفه وجودی

 

رسالت و فلسفه وجودی گروه آسمان

كيفيت زندگی در هر جامعه، وابسته به كيفيت برنامه‌ريزی و توانايی اجرای آن برنامه‌ها است. يك ملت برای رسيدن به سطح زندگی بالاتر، بايد توانايی برنامه‌ريزی صحيح و همچنين قدرت و مهارت پياده‌سازی آن برنامه‌ها را دارا باشد.
آينده‌ی هر جامعه را كودكان و نوجوانان آن رقم می‌زنند زيرا كه نقش آفرينان و برنامه‌ريزان آينده‌ی آن جامعه هستند. از اين رو رشد و توسعه‌ی يك ملت در گرو پرورش نسل‌های آتی ا‌ست.
آسمان معتقد است پرورش شايسته، هدايت كردن شخص به سمت كردار و نگرشي مشخص نيست؛ بلكه پروراندن قدرت انتخاب اوست. همچنين، آموزش مناسب، بايد فرايندي لذت‌بخش و دوست‌داشتني باشد.
از اين رو گروه آسمان با هدف برآوردن نيازهاي آموزشي كودكان و نوجوانان، به منظور پرورش و آموزشِ مردان و زنان آتي ايران‌زمين، بر آن است كه مفاهيم و مهارت‌های مهمی که کمتر به آن پرداخته شده را با شيوه‌اي لذت‌بخش، آموزش دهد.