تفکر دینامیکی

تفکر دینامیکی

تفکر دینامیکی این قابلیت را به شما می‌دهد که به پدیده‌ها به صورت مجموعه‌ای از رفتارها در طول زمان بنگرید. به عنوان مثال، ممکن است پس از هر ارتقاء میزان فروش محصولات به‌شدت افزایش یابد، اما پس از آن با گذشت زمان هر بار کم‌ وکمتر شود. تفکر دینامیکی در مقابل تفکر ایستا  قرار می‌گیرد. تفکر ایستا موجب می‌شود افراد به پدیده‌ها تنها در یک نقطه‌ی خاص که همان نقطه‌ی وقوع پدیده ‌است‌ بنگرند و نه به روندی که منجر به بروز آن پدیده در طول زمان شده‌است. متفکران سیستمی بر این باورند که اتفاقات به یکباره رخ نمی‌دهند، بلکه در نتیجه‌ی تأثیر و تأثرات سیستم به-وجود می‌آیند و اگر بخواهیم آن‌ها را پیش‌بینی کنیم، قبل از هر کار باید با رفتار آن‌ها در طول زمان آشنا شویم.
به‌منظور تقویت مهارت تفکر دینامیکی، نمودارهای رفتار در طول زمان را برای متغیرها رسم کنید. به عنوان مثال گزارش سالانه‌ی شرکت خود را مطالعه کنید و مقادیر برخی از متغیرها‌ی کلیدی را در طول زمان رسم کنید. یک متغیر کلیدی را بر دیگری تقسیم کنید و دوباره برای آن نموداری رسم نمایید. روش دیگر برای تقویت این مهارت آن است که به موضوعات مختلف مثلاً تیترهای خبری در روزنامه‌ها توجه کنید و سعی کنید به دنبال رفتارهایی باشید که منجر به این رویدادها شده-اند.
از این به بعد هرگاه کسی به شما گفت: " انجام این عمل به آن نتیجه منجر می‌شود"، از او بپرسید:" این اتفاق در طول زمان به‌چه صورت رخ می‌دهد؟"