قاسم برجسته

دبیر رسمی آموزش و پرورش، محقق و پژوهش‌گر روش‌های نوین در آموزش

 

عنوان ارائه:

آموزش مبتنی بر د‌يا‌لو‌گ

 

 

پیوند دیالوگ و آموزش می‌تواند آموزش را در یک راه بی‌پا‌یان و گسترده برای رشد و توانمندی دانش‌آمو‌زان قرار دهد. ارزش‌های فراتر از نمره و رقابت خلق کند و روحیه مشارکت را در دانش‌آموزان تقویت کند. الزام به آموزش آنلاین هم به مثابه یک فرصت برای توجه به مهارت‌های دیالوگ در بستر آموز‌ش آنلاین است. علاوه بر آن، با رویکرد آموزش دیالوژیکی می‌توان تاثیراتی فراتر از کلاس درس روی دانش‌آموزان گذاشت و از آنها افرادی پرسشگر، دارای ذهن نقاد، اهل مدارا، خلاق، اهل گفت‌وگو و تعامل، نظم‌پذیر و برخوردار از روحیه مشارکت جمعی و همکاری گروهی ساخت، به‌نحوی‌که در آینده نقش موثری در تحول و پیشرفت جامعه ایفا کنند. در این روایت با کلاس درس ریاضی متوسطه اول همراه می‌شوید تا با تلاش برای کاربست اصول و مهارت‌های دیالوگ در فرایند آموزش آنلاین آشنا شوید.